เจ้าแม่กวนอิม

เจ้าแม่กวนอิม – Guan Yin

         เป็นพระโพธิสัตว์ในตามคติมหายาน เป็นองค์เดียวกันกับพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์  ซึ่งมีต้นกำเนิดจากพระสูตรมหายานในประเทศอินเดีย และได้ผสมผสานกับตำนานเรื่องเจ้าหญิงเมี่ยวซ่าน ของศาสนาพื้นบ้านจีนจนก่อให้เกิดเป็นพระโพธิสัตว์กวนอิมในภาคสตรีขึ้น เพื่อแสดงออกถึงความอ่อนโยน และแสดงถึงความเมตตากรุณาให้เด่นชัดยิ่งขึ้นดังเช่นความรักของมารดาที่มีต่อบุตร

         จากตำนานของเจ้าหญิงเมี่ยวซ่าน ผู้ที่หลายคนเชื่อว่าเป็นเทพธิดามาจุติบนโลกมนุษย์ ในฐานะพระธิดาของพระเจ้าเมี่ยวจวง แห่งอาณาจักรซิงหลิง โดยเจ้าหญิงทรงเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก ทว่าพระบิดากลับขัดขวาง และบังคับให้อภิเษกสมรส จนในที่สุดก็เกิดเรื่องราวมากมายตามมา

โดยเรื่องราวที่ได้รับการกล่าวขานกันมากที่สุด คือจุดที่เจ้าหญิงเมี่ยวซ่านทรงบำเพ็ญภาวนาจนกระทั่งทราบว่าพระบิดากำลังประชวร และด้วยความกตัญญูนี้ จึงทรงสละดวงตาและแขนทั้ง 2 ข้าง เพื่อให้พระบิดาหายจากอาการดังกล่าว จนในภายหลังเมื่อสำเร็จเป็นพระอรหันต์ ทรงได้ดวงตาคืน อีกทั้งยังสามารถปรากฏกายเป็นปางกวนอิมพันมือได้อีกด้วย

นอกเหนือจากนี้ ยังมีการเล่าอื่น ๆ ที่เป็นตำนานโด่งดัง และชาวไทยผู้เลื่อมใสก็ยึดถือจนเป็นธรรมเนียมปฏิบัติในการบูชาเจ้าแม่กวนอิมกันเป็นจำนวนมาก คือตำนานที่เจ้าหญิงเมี่ยวซ่านได้บรรลุธรรม และเสด็จไปโปรดพระบิดาในนรก จนยอมเสียดวงตาและแขน ภายหลังเมื่อพระบิดาเกิดใหม่เป็นวัว ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ผู้คนที่เลื่อมใสและบูชาเจ้าแม่กวนอิมส่วนมาก มักจะไม่กินเนื้อวัวนั่นเอง 

อย่างไรก็ดี หากคุณเป็นผู้สักการบูชาองค์เจ้าแม่กวนอิมโพธิสัตว์ ตามความเชื่อของพุทธศาสนามหายาน ก็ไม่จำเป็นต้องงดทานเนื้อวัว เพราะตามหลักการบูชาเจ้าแม่กวนอิม ไม่ได้มีข้อห้ามในการงดทานเนื้อสัตว์ แต่ผู้บูชาสามารถงดทานเนื้อสัตว์ด้วยตนเอง เพื่อเป็นการสั่งสมบุญบารมีในด้านสุขภาพทั้งชาติภพนี้และภพถัดไปได้

ความหมายของพระนาม
        คำว่า อวโลกิเตศวร ได้มีผู้ให้ความหมายไว้หลายนัยด้วยกัน แต่โดยรูปศัพท์แล้ว คำว่าอวโลกิเตศวรมาจากคำสันสกฤตสองคำคือ อวโลกิต กับ อิศวร แปลได้ว่าผู้เป็นใหญ่ที่เฝ้ามองจากเบื้องบน หรือ พระผู้ทัศนาดูโลก ซึ่งหมายถึงเฝ้าดูแลสรรพสัตว์ที่ตกอยู่ในห้วงทุกข์นั่นเอง
        พุทธศาสนิกชนชาวจีนจะรู้จักพระโพธิสัตว์พระองค์นี้ในพระนามว่า กวนซีอิม หรือ กวนอิม ซึ่งก็มีความหมายเช่นเดียวกับคำว่าอวโลกิเตศวรในภาษาสันสกฤต คือผู้เพ่งสดับเสียงแห่งโลก แต่โดยทั่วไปแล้วมักให้อรรถาธิบายเป็นใจความว่าหมายถึง พระผู้สดับฟังเสียงคร่ำครวญของสัตว์โลก (ที่กำลังตกอยู่ในห้วงทุกข์)

ทำไมคนจึงนิยมบูชาเจ้าแม่กวนอิม  
         เจ้าแม่กวนอิมเป็นพระโพธิสัตว์แห่งความเมตตากรุณาที่ผู้คนนับถือกันมาก เนื่องจากเป็นเทพที่มีความอ่อนโยน ชอบช่วยเหลือมนุษย์อยู่เสมอ เปรียบได้กับความรักของแม่ที่มีต่อลูก ดังนั้นใครที่มีปัญหาติดขัด ทุกข์ใจ ไม่สบายใจ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงาน การเงิน ความรัก โชคลาภ หรือแม้แต่ความทุกข์ทางกายหรือปัญหาสุขภาพก็ตาม สามารถไปอธิษฐานขอพรกับท่านได้ทุกเรื่องเลย โดยจะเห็นผลลัพธ์ได้ทั้งทางโลกและทางธรรม

ใครที่เหมาะกับการบูชาเจ้าแม่กวนอิม ?
– ผู้ที่มีความปรารถนาด้านการงาน การเงิน และเมตตามหานิยม ให้ผู้คนเอ็นดู ผู้ใหญ่รักใคร่

– ผู้ที่ปรารถนาด้านโชคลาภ ความมั่งคั่ง และความสำเร็จ มีเป้าหมายที่จะบรรลุความก้าวหน้าในชีวิต

– ผู้ที่ต้องการมีทายาท มีลูกยาก 

– ผู้ที่ปรารถนาจะห่างไกลโรคภัยไข้เจ็บ และสิ่งอัปมงคลทั้งปวง

วิธีบูชาองค์เจ้าแม่กวนอิม
        วิธีการกราบไหว้บูชาพระแม่กวนอิมตามสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทั่วไป ให้เตรียมน้ำสะอาด ดอกบัวสีชมพูหรือสีขาว หรือจะใช้ดอกมะลิก็ได้ และธูป 9 ดอก หรือหากนำพระแม่กวนอิมมาไหว้มาบูชาที่บ้านให้เตรียม

 • วางองค์พระแม่กวนอิมบนพาน
 • เตรียมดอกบัวสีชมพูหรือสีขาวจำนวน 9 ดอก
 • ธูป 9 ดอก
 • เทียน 2 เล่ม
 • ส้มและสาลี่ อย่างละ 4 ผล (หรือสามารถเพิ่มผลไม้อะไรอีกก็ได้ ยกเว้น มะม่วง มังคุด และพุทรา)
 • ขนมเปี๊ยะหรือขนมไหว้พระจันทร์
 • น้ำชา 4 ถ้วย
 • ซาลาเปาซิ่วท้อและประคำ 1 เส้น (ถ้ามี)

          คาถาและบทสวดเจ้าแม่กวนอิม มีมากมายหลายฉบับ แตกต่างกันในแต่ละสำเนียงภาษา ซึ่งขึ้นอยู่กับความเชื่อของผู้ศรัทธา ว่าจะเลือกสวดบทไหน บทสวดเจ้าแม่กวนอิม ส่วนใหญ่จะเป็นภาษาจีน และมีคำแปลภาษาไทย บางบทก็เป็นแบบโบราณ ประกอบด้วยตัวอักษรไม่กี่ตัว แต่ก็สามารถจำไว้ท่องภาวนาได้

บทสวดบูชาองค์เจ้าแม่กวนอิม

 นำโมไต๋ซื้อ ไต๋ปุย กิวโค่ว กิวหลั่ง กวงไต๋เล่งก้ำ กวงสี่อิมผู่สัก (กราบ)
นำโมไต๋ซื้อ ไต๋ปุย กิวโค่ว กิวหลั่ง กวงไต๋เล่งก้ำ กวงสี่อิมผู่สัก
(กราบ)
นำโมไต๋ซื่อ ไต๋ปุย กิวโค่ว กิวหลั่ง กวงไต๋เล่งก้ำ กวงสี่อิมผู่สัก
(กราบ)
นำโมฮุก นำโมหวบ นำโมเจ็ง นำโมกิวโค่ว กิวหลัง กวงสี่อิมผู่สัก ทั่งจี้โต โอมเกียล้อฮวดโต เกียล้อฮวดโต เกียออฮวดโต ล้อเกียฮวดโต ล้อเกียฮวดโต ซาผ่อออ เทียงหล่อซิ้งตี่หล่อซิ้ง นั้งลี่หลั่ง หลั่งลี่ซิง เจ็กเฉียก ใจเอียงห่วยอุ่ยติ๊ง นำโมม่อออปวกเยี่ยปอล้อบิ๊ก
 
(กราบ)

กวนอิมชีฟก ข้าพเจ้าชื่อ นามสกุล ขอบารมีพระแม่กวนอิมช่วยข้าพเจ้าให้ประสบความสำเร็จด้าน….. โต้เจ่ชีฟก

คำแปลบทสวดบูชาองค์เจ้าแม่กวนอิม
        ข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระแม่กวนอิม มหาโพธิสัตว์ พระผู้เปี่ยมล้นด้วยพระมหาเมตตา พระมหากรุณา อันยิ่งใหญ่ไพศาล ขอได้โปรดบำบัดทุกข์โศก โรคภัยอันตรายทั้งปวง ข้าพเจ้าขอน้อมถึงพุทธานุภาพ ธรรมานุภาพ สังฆานุภาพ พระแม่กวนอิมมหาโพธิสัตว์ ขอได้โปรดขจัดปัดเป่าทุกข์โศก โรคภัยทั้งปวงให้หมดสิ้นไป ขอความสุขสมปรารถนาทุกประการจงมีแก่ข้าพเจ้า ขอเทพเจ้าเบื้องบน และเทพเจ้าเบื้องล่างทั้งหมดได้โปรดปัดเป่า ให้เวรกรรมและสรรพเคราะห์ทั้งมวลจนหมดสิ้นไป

บทสวดคาถาหัวใจ เจ้าแม่กวนอิมมหาโพธิสัตว์ (ท่องภาวนาได้ทุกเวลา)

โอม มา ณี แปะ หมี่ ฮง

คำแปล และความหมายของบทสวดเจ้าแม่กวนอิม จะเป็นการนอบน้อม พร้อมสรรเสริญพระกรุณาเมตตาของเจ้าแม่กวนอิมที่มีต่อสรรพสัตว์โลก โดยสวดขอพรให้ท่านปัดเป่าโรคภัยและเคราะห์ร้ายให้หมดสิ้น พบแต่ความสุข ความมงคล ธุรกิจเจริญด้วยทรัพย์ และสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการ

สถานที่ไหว้สักการะเจ้าแม่กวนอิม กรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียงที่ประชาชนนิยมไปไหว้ มีดังนี้

 • ศาลเจ้ากวนอิมเนี้ย เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
 • ศาลเจ้าแม่กวนอิม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
 • วิหารเจ้าแม่กวนอิม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
 • ศาลเจ้าแม่กวนอิม เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
 • ศาลเจ้าแม่กวนอิม เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร
 • พระโพธิสัตว์กวนอิม อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
 • วิหารพระแม่กวนอิม อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี
 • เจ้าแม่กวนอิมองค์ยืน อ.สามพราน จ.นครปฐม
 • ศาลเจ้าแม่กวนอิม เขตบางกอกน้อย จ.นครปฐม
 • ศาลเจ้าแม่กวนอิม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
 • มูลนิธิพระมหามงคลพุทธนิมิตอวโลกิเตศวร อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา